Інформаційні послуги, повязані із функціонуванням сайту www.7910.org, є Публічною Офертою, адресованою будь-якій зацікавленій особі, і виражає намір укласти договір з адресатом, яким вона буде прийнята. Перерахування оплати за запропонованими розцінками (або оплата в наявній формі) є беззастережним акцептом, що підтверджує укладення даного Договору, якщо окремо не укладений індивідуальний договір у письмовій формі.

 

ДОГОВІР
 
на надання послуг у сфері інформатизації

 

      Фізична особа – підприємець Кишенько С. В.,   названа в подальшому «Виконавець»,   з одного боку, та

     _________________________________________________________________________________________, що діє на підставі _____________________________________________________, названа в подальшому «Замовник»,   з іншого боку,  надалі разом названі Сторони, або кожна окремо – Сторона,  уклали цей договір   (надалі – Договір) про наступне:

 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Даний Договір регулює взаємини між Замовником і Виконавцем на надання Виконавцем Замовникові інформаційних послуг (надалі - "Послуги"), які грунтуються на використанні мереж зв'язку загального призначення, у тому числі глобальної мережі Інтернет: розміщення інформації на інтернет-сайті http://7910.org, реєстрація доменних імен, реєстрація й підтримка електронних поштових скриньок, реєстрація сайту в публічних каталогах, надання FTP доступу та інше.

1.2. Повний перелік Послуг, які можуть бути надані Замовникові, публікуються за адресою   http://7910.org/buyshop.php

1.3. Виконавець надає Замовнику інформаційні послуги відповідно до умов Договору та додаткових угод №1, №2, №3, а Замовник зобов’язується надати Виконавцю замовлення і оплатити послуги у порядку, встановленому у Договорі та Додаткових угодах №1, №2, №3.

 

      

2. УМОВИ І ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

2.1. Замовлення на надання Послуг може здійснюватись Замовником одним з наступних способів:

2.1.1. Самостійно, за адресою http://7910.org/buyshop.php, шляхом реєстрації на сайті та замовлення відповідної Послуги із вказівкою її характеристик, обсягу й строку оплати.

2.1.2. Шляхом звернення до Виконавця (особисто, письмово або  електронною поштою) із замовленням про надання тієї або іншої Послуги.

2.2. Незалежно від вибору способів замовлення Послуги, викладених у п. 2.1., Замовник заноситься в базу клієнтів сайту http://7910.org і одержує можливість доступу до панелі керування для отримання інформації про стан замовлених ним Послуг у вигляді логіна і пароля.

2.3. Панель управління інформацією про стан та термін дії замовлених Послуг знаходиться за адресою http://7910.org/account.php і надає Замовникові  можливість:

2.3.1. Бачити склад замовлених Послуг, їх статус та строки оплати;

2.3.2. Замовлення нових Послуг;

2.3.3. Зміни пароля доступу до панелі і своїх реєстраційних даних.

2.4. Замовник зобов’язується завчасно передати Виконавцю інформацію про необхідні Послуги у вигляді замовлення і здійснити оплату послуг згідно з розділом 3  Договору та  п._____ Додаткової угоди №____.

2.5. Послуги вважаються наданими з моменту фактичного виконання робіт, а саме – з моменту активації Послуг.

 

3.  ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1.Вартість Послуг по кожному окремому замовленню встановлюється на підставі діючих на день оформлення замовлення розцінок, опублікованих за адресою http://7910.org/buyshop.php.

Вартість Послуг вказується в Додаткових Угодах №1, №2, №3 до Договору, що є його невід’ємною частиною.

3.2. Оплата за Послуги, які надаються Замовникові, здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на     розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Код замовлення, платіжні реквізити й суму до сплати Замовник одержує самостійно у вигляді квитанції до оплати або рахунку в процесі оформлення   замовлення за адресою http://7910.org/buyshop.php.

  3.4. При надходженні оплати на продовження Послуги відповідне замовлення продовжується у відповідності з      діючими розцінками на Послуги. При цьому, при зміні діючих розцінок, строки вже оплачених Замовником Послуг не перераховуються.

3.5. При відсутності оплати на продовження Послуги, оплачений термін дії якої закінчився, Виконавець вправі припинити надання Послуги й скасувати замовлення.

    3.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських       реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на веб-сайті Виконавця й повідомлення на контактну електронну адресу ( e-mail) Замовника, останній самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.

       3.7. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати розцінки на надання Послуг у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати, інфляційних процесів, підвищення розцінок на утримання серверів, порядку оподаткування та інших факторів, що безпосередньо впливають на виконання Послуг.

       При підвищенні розцінок Виконавець повідомляє про це Замовника шляхом публікації на сторінці http://7910.org/buyshop.php не менш ніж за 10 днів. Замовник має право не погоджуватися з таким підвищенням і розірвати Договір, про що повинен повідомити Виконавця протягом 10 днів з моменту одержання такого повідомлення. Відсутність відповіді Замовника на повідомлення про збільшення розцінок означає, що він погоджується із новими розцінками і усіма зобов'язаннями по сплаті. Зниження розцінок на Послуги здійснюється Виконавцем  без попереднього повідомлення.

 

 4.  ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1.Отримувати від Виконавця інформацію й консультації, необхідні для використання Послуг.

4.1.2.У випадку незадоволення якістю наданих Послуг одержати від Виконавця сплачені кошти не пізніше 30 банківських днів з моменту укладання даного Договору, за винятком вартості реєстрації доменного імені.

4.2.Замовник зобов'язується:

4.2.1. Вчасно оплачувати рахунки, надані Виконавцем.

4.2.2. Дотримуватися правил використання Послуг, викладених в Додаткових Угодах №1, №2, №3, що є невід'ємною частиною даного Договору.

4.2.3. Виконувати вказівки спеціалістів зі сторони Виконавця, що стосуються використання Послуг.

4.2.4. Погодитись з оплатою Послуг Виконавця або повідомити про дострокове розірвання Договору у випадку одержання повідомлення від Виконавця про зміну вартості Послуг. Датою виникнення зобов'язань Замовника, передбачених цим пунктом, вважається 10-й робочий день з дня одержання повідомлення від Виконавця. Не повідомлення  Замовником про дострокове розірвання Договору  вважається  згодою Замовника продовжити прийняті на себе зобов'язання й сплачувати Послуги, які надаються Виконавцем, згідно зі змінами до Додаткових угод №1, №2,  №3.

4.2.6. Не вживати ніяких заходів, свідомо або ненавмисно, які можуть потягти за собою порушення нормального функціонування програмного забезпечення або сайту Виконавця.

4.2.7. Використовувати Послуги Виконавця відповідно до чинного законодавства України і не покладати на Виконавця відповідальність за будь-які збитки, понесені Замовником або третьою стороною при використання Замовником послуг Виконавця.

4.2.8 .Замовник зобов'язується не використовувати надані Виконавцем послуги для:

розсилки спаму, масових розсилок через електронну пошту, через ICQ, IRC, SMS, MMS і ін., сканування портів інших серверів, підключених до мережі Інтернет.

4.2.9. Регулярно знайомитись з офіційною інформацією Виконавця, яка стосується надання Послуг, а також регулювання відносин Виконавця й Замовника, опублікованою на сайті Виконавця.

4.2.10. Повідомляти достовірну контактну інформацію та свої реквізити і своєчасно сповіщати Виконавця про зміну контактної інформації та/або реквізитів Замовника. У випадку виникнення сумнівів у вірогідності контактної інформації й реквізитів Замовника Виконавець вправі призупинити обслуговування до одержання нотаріально завірених документів, що свідчать про правдивість наданої інформації.

4.2.11. Сповіщати про себе достовірну інформацію, як при первинній реєстрації на сайті Виконавця, так і при наступній зміні наданих даних.

 

4.3.Виконавець має право:

4.3.1. Повністю або частково призупинити надання Послуг в наступних випадках:

4.3.1.1. Невиконання Замовником умов Додаткових угод №1, №2, №3, що є невід'ємною частиною даного Договору.

4.3.1.2. Недотримання Замовником вказівок спеціалістів зі сторони Виконавця щодо використання Послуг.

4.3.1.3. Якщо Виконавець вважає, що будь-які дії, здійснені Замовником через Послуги, надані йому згідно з даним Договором, наносять або можуть нанести збитки Виконавцеві, іншим замовникам, або нормальному функціонуванню мережі.

4.3.1.4. У випадку, коли  було доказано, що Замовник  використовував несанкціоновані  розсилання (спам) у будь-якій його формі, Виконавець має право заборонити доступ до даних,  які знаходяться  на сервері Виконавця, без попереднього додаткового попередження .

4.3.1.5. Ненадходження від Замовника повної оплати вартості відповідних Послуг у належний строк.

4.3.1.6. Здійснення Замовником дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів.

4.3.1.7. Публікації Замовником або передачі ним необмеженому колу осіб будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить у собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

4.3.1.8. Здійснення Замовником дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому виді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторським правом та/або суміжними правами без дозволу їх правовласників.

4.3.1.10. Публікації й передачі Замовником через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному законодавству України або міжнародному законодавству.

4.3.1.12. Публікації й передачі Замовником через мережу Інтернет будь-якої інформації, що компрометує Виконавця, або здійсненні дій, що перешкоджають нормальній роботі Виконавця.

4.4. Виконавець зобов'язується:

4.4.1 .Надавати послуги згідно з умовами і вимогами, викладеними у Додаткових угодах №1, №2, №3, що є невід'ємною частиною даного Договору.

4.4.2.Інформувати Замовника про зміну вартості послуг не пізніше, ніж за  10 робочих днів до введення в дію таких змін.

4.4.3.Не розголошувати й не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала йому відома під час виконання даного Договору, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

4.4.4.Служба технічної підтримки Виконавця не зобов'язана надавати консультації з питань, інформацію по яких можна одержати з відповідних посібників до даного програмного забезпечення, і не несе відповідальності за непрофесійні та/або некваліфіковані дії Замовника та/або його представників.

 

.

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

 5.1. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Замовника до Послуг, а також не гарантує прийняття пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, по яких програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

5.2. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути з причин несанкціонованого його використання. За фактом крадіжки логіна й пароля, яка виникла з вини третіх осіб,  Замовник зобов'язаний направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна й пароля з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не відповідає за дії третіх осіб, які привели до крадіжки тієї або іншої інформації Замовника.

   5.3 .Виконавець не несе відповідальності за порушення Замовником авторських, суміжних та інших  прав третіх осіб.

   5.4. Виконавець несе відповідальність за неможливість отримання Замовником замовлених Послуг тільки в тому випадку, якщо неможливість їх отримання виникла з прямої вини Виконавця. Відповідальність Виконавця не може перевищувати суми, рівної вартості не отриманих  Замовником Послуг.

    5.5.За винятком випадків, прямо зазначених у Договорі, ні Виконавець, ні Замовник не будуть передавати свої права і обов'язки за цим Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

 

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

   6.1. Претензії Замовника по отримуваних Послугах приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому виді й у строк не пізніше 3-х робочих днів з дати виникнення спірної ситуації. Строк розгляду претензій Замовника становить 30(тридцять) робочих днів.

   6.2. Розгляд претензій, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред'явленні Замовником відповідних  фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.

   6.3. Для вирішення технічних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець вправі самостійно залучати компетентні організації в якості експертів.

6.4. Суперечки, що виникають щодо українських доменних імен, розглядаються за процедурою, передбаченою відповідним розділом діючих «Правил домена  .UA», опублікованих на офіційному сайті адміністрації домена  .UA за її поточною адресою в мережі Інтернет.

   6.5. При розгляді суперечок, як доказ, Сторони вправі надавати роздруковані електронні листи ( e-mail)  зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Правильність заголовків електронного листа може підтвердити Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист,  або незалежні експерти.

 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ( ФОРС-МАЖОР)

7.1. Кожна зі Сторін звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили, які виникли після підписання Договору і які не було можливості уникнути або усунути,  як то: війна,  рішення державних органів, які істотно погіршують умови виконання Договору або унеможливлюють їх виконання повністю або частково; пожежі, повені, землетруси й інші стихійні лиха, технічні аварії з важкими наслідками, епідемії й інші обставини. Сторона, для якої стало неможливим виконання Договору у зв'язку з обставинами непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу Сторону як про настання таких обставин,  так і про припинення таких обставин або їх наслідків.

7.2. Протягом одного дня після появи таких обставин або на початку дії їх наслідків Сторони повинні письмово погодити строк, на який припиняється дія даного Договору. Якщо такі обставини або їх наслідки будуть тривати довше погодженого Сторонами строку, то кожна зі Сторін  має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за Договором; у цьому випадку жодна із Сторін не має права вимагати відшкодування іншою Стороною збитків,  у тому числі упущеної вигоди.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  8.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи  інакше стосуються цього Договору,  втрачають юридичну силу,  але  можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

8.3.  Замовник надає згоду на використання та обробку його персональних даних у порядку Закону України «Про захист персональних даних» з метою здійснення сторонами господарської діяльності. Підписуючи цей договір, Замовник підтверджує, що був повідомлений про свої права згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», а також про мету збору персональних даних (надання послуг у сфері інформатизації) та про особу (ФОП Кишенько С.В.), якій передаються його персональні дані.

 

 

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

9.1 Договір набуває сили з дати його підписання Сторонами й діє протягом одного року з моменту підписання, але не раніше,  ніж Сторони виконають свої зобов'язання в повному обсязі, якщо інше не передбачене в даному Договорі. 

9.2 Адреси й розрахункові рахунки Сторін:

 

Виконавця:

Адреса

-

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ленінградська 5

Рахунок

-

2600700120235 в ПАТКБ « Правекс-Банк», м. Києва, МФО 321983

Свідоцтво про сплату єдиного податку      

-

003087

Ідентифікаційний код

 

2939401544

Замовника:

Адреса

-

 

Рахунок

-

 

Ідентифікаційний  код

-

 

 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

ЗАМОВНИК

Фізична особа-підприємець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................... С.В.Кишенько

 

             ......................                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


ДОДАТКОВА  УГОДА №1

 

1.      Виконавець  на підставі замовлення Замовника змінює конфігурацію аккаунта Замовника, збільшує число максимально допустимих  одиниць товару в розмірі до 1000 (тисячі) одиниць у строк не пізніше 1(одного) банківського дня з моменту одержання оплати від Замовника.

2.      Надання Послуг здійснюється Виконавцем при умові 100% передоплати. Вартість Послуг  визначається на підставі вибраної Замовником кількості товарних одиниць і становить двісті ,0 грн. За кожну 1000 (тисячу) одиниць. Загальна вартість послуги 520,0грн. (п’ятсот двадцять грн. 0 коп.) без ПДВ.

3.      Строк дії Послуги - один рік з моменту оплати та підписання Договору і Додаткової угоди  №1.

  1. За 7 (сім) днів до закінчення строку дії Послуги Виконавець направляє Замовникові за реєстраційною електронною адресою повідомлення про необхідність оплати Послуги  і попередження про призупинення надання  Послуг у випадку несплати. При цьому Виконавець продовжує надавати Послуги Замовнику протягом цих 7  календарних днів; по закінченні цього строку надання Послуг зупиняється.

 

 


ДОДАТКОВА  УГОДА №2

 

 

1.      Виконавець  на підставі замовлення Замовника зобов'язується:

·   Зареєструвати в інтересах Замовника 1 (одне) доменне ім'я другого рівня ____________________;

·   Розмістити запис про доменні зони на NS-Серверах Виконавця;

·   Підтримувати Primary & Secondary DNS протягом одного  року;

·   Створити WWW-Запис для домена;

·   Створити MX-Запис  для домена  (за бажанням Замовника);

·   Створити відповідність (Alias) зареєстрованого в інтересах Замовника доменного імені до сайту ___________________________,  створеному Замовником на сервері  Виконавця;

·   Надавати Замовнику необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов'язаних з функціонуванням обраного доменного імені через електронну адресу  support@7910.org.

2.      Надання  Послуг провадиться Замовником на умовах 100% передоплати. Вартість Послуг  визначається на підставі обраної Замовником доменної зони і становить 520,0грн. (п’ятсот двадцять грн. 0 коп.) без ПДВ.

3.      Замовник підтверджує, що:

·   реєстрація доменного імені, порядок його використання не порушують прав і законних інтересів третіх осіб, у тому числі прав інтелектуальної власності;

·   контактна інформація, надана Замовником при реєстрації доменного імені, є повною, правдивою і точною;

·   йому зрозуміла мета збору, збереження й публікації інформації, переданої Виконавцеві, яка необхідна для забезпечення процесу доступності в Інтернеті  доменного імені, а також  те, що він знає і погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде привселюдно доступний в реальному часі через WHOIS або подібні сервіси.

4.      Строк дії Послуги - один рік з моменту оплати та підписання Договору і Додаткової угоди  №2.

  1. За 7 (сім) днів до закінчення строку дії Послуги Виконавець направляє Замовникові за реєстраційною електронною адресою повідомлення про необхідність оплати Послуги і попередження про призупинення надання Послуг у випадку несплати. При цьому Виконавець продовжує надавати Послуги Замовнику протягом цих 7  календарних днів; по закінченні цього строку надання Послуг зупиняється. При цьому Виконавець продовжує обслуговування Замовника протягом 7 ( семи ) календарних днів; після закінчення цього строку надання Послуг припиняється.
  2. У випадку анулювання реєстрації доменного імені  до закінчення строку його дії, а також у випадку передачі доменного імені іншій особі, у тому числі за рішенням суду, кошти,  сплачені Виконавцеві за послуги реєстрації або за продовження реєстрації доменного імені, не повертаються.

 


ДОДАТКОВА  УГОДА №3

 

1.      Виконавець  на підставі замовлення Замовника проводить напівавтоматичну реєстрацію адреси сайту, зазначеної в замовленні Замовника,   не менш ніж в 4 000 (чотирьох тисячах) каталогах, що приймають російськомовні сайти.

2.      Виконавець має право вносити зміни в назву, описи і ключові слова сайту, змінювати категорію для розміщення сайту на ту, що точніше відповідає тематиці сайту.

3.      По закінченню проведення реєстрації Виконавець надсилає Замовникові розгорнутий звіт на контактну електронну адресу (e-mail), у якому перераховані наступні дані:

·        Дата реєстрації;

·        URL адреса сайту, який зареєстровано у каталогах;

·        Назва сайту, варіанти рекламних описів, ключові слова, назва обраних категорій для розміщення сайту;

·        Список поданих до реєстрації каталогів;

·        Пароль доступу до каталогів;

·        URL адреса сторінки для встановлення зворотних посилань.

4.      Виконавець зобов'язується зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при   реєстрації, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.      Замовник зобов'язується надати Виконавцеві всю інформацію про сайт для реєстрації його в каталогах: URL Інтернет-сайту, ключові слова, email-адресу Замовника для одержання листів від адміністраторів каталогів, а також додаткову істотну інформацію, що необхідна для реєстрації Інтернет-сайту. Інформація надається шляхом заповнення замовлення на сайті Виконавця.

Вимоги до сайтів :

              У випадку невідповідності сайту даним вимогам Виконавець має право відмовити у наданні Послуги.

6.      Надання Послуг здійснюється Виконавцем при умові 100% передоплати.

7.      Вартість Послуг  становить 260,0 грн. (двісті шістдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.